Διαχείριση Έργων

Ειδικότερα

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Αλ. Παπαναστασίου 105, Θεσσαλονίκη

E-mail

info@ypostirixis.gr

Τηλέφωνο

(+30) 2311 22 10 10

Διαχείριση Εργοταξίων

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ Group με τη μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής αλλά και με το προσωπικό που διαθέτει μπορεί να διαχειριστεί εργοτάξια από οποιαδήποτε φάση έργου έως την τελική παράδοση.

Η εταιρεία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROUP εκτελεί ένα πλήρες φάσμα εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης σε όλη την Ελλάδα. Προκειμένου τα ανεγερμένα κτίρια να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας, να είναι ανθεκτικά και αξιόπιστα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες των επαγγελματιών κατά την κατασκευή και επισκευή κτιρίων. Εγγυόμαστε την κατάλληλη, υψηλής ποιότητας και άμεση εκτέλεση κατασκευαστικών έργων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.

Το προσωπικό μας περιλαμβάνει πολλές ομάδες, καθεμία από τις οποίες ειδικεύεται στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου τύπου εργασίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με βάση μια προκαταρκτική εκτίμηση και ένα έργο εγκεκριμένο από τον πελάτη. 

Έτσι, ο Πελάτης γνωρίζει το κόστος κατασκευής και τον χρόνο ολοκλήρωσής του.

  • Καθορισμός Σκοπού
  • Οργάνωση
  • Έλεγχος

Καθορισμός σκοπού (project goal/initiation), δηλαδή σαφής ορισμός του
στόχου που πρέπει να επιτευχθεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο, πρέπει να
είναι πλήρως ενημερωμένοι και άρτια καταρτισμένοι στις ανάγκες του υπάρχον έργου.

Ο σκοπός θα πρέπει να επεξηγείται συναρτήσει του βασικού τριπτύχου
παραμέτρων κάθε έργου, που είναι ο χρόνος , το κόστος και η
ποιότητα . Οι παράμετροι αυτές είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Οργάνωση και συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να λειτουργήσει σαν μια παραγωγική μονάδα.
Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο τρόπος και η
συχνότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας, δεδομένου ότι η ομάδα που
εμπλέκεται σε κάθε έργο αποτελείται από απασχολούμενους σε διαφορετικές
εργασίες και θέσεις ευθύνης.

Είναι ο συνδυασμός των δομών , των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα. Επομένως, η οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι.

Επομένως, η οργάνωση εκφράζεται συνήθως με:

  • Οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση.
  • Καταμερισμό των εργασιών.
  • Εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης.
  • Τμηματοποίηση των λειτουργιών

Ο Έλεγχος για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROUP είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων και μελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ελέγχουμε καθώς έχουμε αναπτύξει δικό μας σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου έργου. Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο λειτουργίες είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες.

Scroll to Top